Dobra Praktyka Higieniczna i Produkcyjna

Dobra Praktyka Higieniczna Good Hygiene Practice - Dobra Praktyka Higieniczna GMP - Good Manufacturing Practice - Dobra praktyka produkcyjna

Dobra Praktyka Higieniczna, haccp, krytyczne punkty kontroli analiza krytycznych punktów kontroliDobra Praktyka produkcyjna

Dobra Praktyka Higieniczna, punkty krytyczne bezpieczeństwo żywności Dobra Praktyka Higieniczna, haccp materiały higiena personelu haccp polska, Dobra Praktyka Higieniczna

wdrażanie ghp wdrażanie gmp wdrażanie haccp, Dobra Praktyka Higieniczna
qacp tqm iso 9000 ghp gmp wdrażanie dokumentacja Dobra Praktyka Higieniczna, szkolenia zakres szkolenia instrukcje dobrych praktyk higieniczna

ghp gmp zielona góra ghp gmp polska ghp gmp lubuskie ghp gmp dolnośląskie ghp gmp wrocław ghp gmp konspekt haccp instruktaż ghp gmp Dobra Praktyka Higieniczna, kursy ghp gmp wdrażanie ghp gmp cele ghp gmp dokumentacja ghp gmp szkolenie

| GHP | GMP | polska GHP | Dobra Praktyka Higieniczna| Good Hygiene Practice | lubuskie Dobra Praktyka Higieniczna | szkolenia Dobra Praktyka Higieniczna | Dobra Praktyka Higieniczna | wdrażanie haccp wdrażanie | księga haccp księga | szkolenia dla kierowników | ZIELONA GÓRA | OCENA RYZYKA | Dobra Praktyka Higieniczna|

 
FIRMA BHPEX
 Strona Główna
 Usługi
 Szkolenia
 Nadzór
 Kontakt
ŻYWNOŚĆ
 System HACCP
 Dobre praktyki
 Dokumentacja HACCP
BHP
 Instrukcje BHP
 Karty ryzyka
 Ocena ryzyka
OCHRONA PPOŻ.
 Instrukcje ppoż.
 Instrukcja bezpieczeństwa
SKLEP
 Znaki bhp
 Znaki ppoż.
 Znaki ewakuacyjne
Sklep internetowy
www.bhpex.pl
Prawa zastrzeżone BHPEX 1997
GHP / GMP

 

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA I PRODUKCYJNA

 

 

Oferujemy gotowe opracowania dokumentacji dobrej praktyki higienicznej pod adresem:

http://www.bhpex.pl/category/kompletna-dokumentacja-sanitarna-ghp-gmp

 

 

 

 

GHP - Good Hygiene Practice - Dobra Praktyka Higieniczna - działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności

 

GMP - Good Manufacturing Practice - Dobra praktyka produkcyjna

To działania które muszą być podjęte i warunki. które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną zgodnie z przeznaczeniem. Norm przydziału środków utrzymania higieny osobistej;

 

Praktyki te dotyczą m.in. pomieszczeń, maszyn i urządzeń, zaopatrzenia w wodę, pozyskiwania surowców, mycia, usuwania odpadów, higieny osobistej i szkolenia personelu i inne.

 


Każde przedsiębiorstwo lub firma jest zobowiązana do opracowania własnego zakładowego programu lub instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej, która jest podstawą do wdrożenia zasad systemu HACCP.  Program taki powinien uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę działalności danej firmy.

 


 

W świadomości przeciętnego człowieka, w tym także pracownika zatrudnionego przy produkcji i obrocie żywnością, pojęcie higiena czy Dobra Praktyka Higieniczna kojarzy się często i jedynie z procesami mycia i dezynfekcji oraz higieną osobistą pracowników. W rzeczywistości jest to pojęcie daleko szersze, obejmujące co najmniej kilka obszarów a, ściśle ze sobą zintegrowanych i skierowanych na osiągnięcie jednego celu jakim jest bezpieczeństwo żywności.
 

 

Miejsce GHP/GMP w procesie działań na rzecz bezpieczeństwa żywności: Rys.

 

 

 

 

Jak widać na rysunku zasady GHP/GMP stanowi podstawowe wymagania w procesie bezpieczeństwa żywności.

 

Warto pamiętać, że:

Stosowanie zasad obrej praktyki higienicznej i produkcyjnej GHP/GMP jest obowiązkowe i wymagane prawem oraz czynnikiem niezbędnym do wdrożenia systemy HACCP.

 

 

Wymogi Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) określane są często Programami Stanowiącymi Warunki Wstępne. Rys.

 

 

 

Dobra praktyka higieniczna obejmuje:

 • Lokalizację, otoczenie zakładu i infrastrukturę zakładu;
 • Obiekty zakładu i ich układ funkcjonalny;
 • Maszyny i urządzenia;
 • Procesy mycia i dezynfekcji;
 • Zaopatrzenie w wodę;
 • Kontrolę odpadów;
 • Zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrole w tym zakresie;
 • Szkolenie personelu;
 • Higienę personelu;
 • Magazynowanie żywności;
 • Transport wewnętrzny;
 • Prowadzenie dokumentacji i zapisów z zakresu (GHP);

Główne zagadnienia, na które należy zwracać uwagę omawiając poszczególne z ww. obszarów można w wielkim skrócie przedstawić w następujący sposób:

 

 1. Lokalizacja, otoczenie zakładu i infrastruktura zakładu;

  • właściwe zlokalizowanie firmy i jej zabezpieczenie przed negatywnym
   wpływem otoczenia (ruch uliczny, spaliny, kurz, sąsiedztwo innych obiektów);

  • wydzielenie i zabezpieczenie terenu wokół firmy oraz zapewnienie jego
   estetyki, utrzymania porządku i czystości;

  • zapewnienie odpowiednich dróg dojazdowych i parkingów.

   

 2. Obiekty zakładu i ich układ funkcjonalny;

  • zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego wszystkich
   budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń, z wyraźnym określeniem ich funkcji;

  • odpowiednia do potrzeb ilość, wielkość, powierzchnia i usytuowanie pomieszczeń magazynowych, hal sprzedaży oraz części administracyjnej i socjalnej;

  • zapewnienie odpowiednich ciągów komunikacyjnych (bez krzyżowania
   się dróg czynności „czystych" i „brudnych");

  • wydzielenie stref „czystych" i „brudnych";

  • zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych - estetycznych, trwałych i łatwych do utrzymania w czystości;

  • zapewnienie odpowiedniej wentylacji i oświetlenia, a także punktów poboru wody.

   

 3. Maszyny i urządzenia;

  • zapewnienie odpowiedniej ilości niezbędnych urządzeń (szczególnie chłodniczych) i sprzętu;

  • stałe utrzymywanie ich w pełnej sprawności, czystości i porządku;

  • prowadzenie okresowych kontroli funkcjonowania urządzeń i tam, gdzie to
   niezbędne -wzorcowania (wagi, termometry itp.).


 4. Procesy mycia i dezynfekcji;

  • systematyczne mycie i tam, gdzie to wymagane - okresowa dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń, przy użyciu odpowiedniego sprzętu i środków chemicznych;

  • zapewnienie odpowiedniej skuteczności stosowanych metod mycia i/lub czyszczenia;

  • prowadzenie nadzoru nad praktyczną realizacją procesów mycia;

   

 5. Zaopatrzenie w wodę;

  •  utrzymanie w czystości ujęć wody na terenie obiektu;

  • dbałość o okresową kontrolę jakości wody (wyniki badania próbek wody
   pobieranych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

   

 6. Kontrola odpadów;

  • zapewnienie systematycznego usuwania odpadów;

  • nadzór nad miejscami gromadzenia odpadów.


 7. Zabezpieczenie przed szkodnikami;

  • zabezpieczenie przed szkodnikami (gryzonie, owady latające i pełzające, ptaki);

  • prowadzenie systematycznego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem stosowanych pułapek i innych urządzeń eliminujących szkodniki;

  • ocena stopnia inwazyjności szkodników.

   

 8. Szkolenia personelu;

  • zatrudnianie odpowiednio kwalifikowanych pracowników;

  • prowadzenie systematycznych, powtarzanych okresowo szkoleń lub instruktażu dla pracowników z zakresu podstaw higieny;

  • egzekwowanie odpowiedniego przygotowania pracowników do realizacji
   zadań na poszczególnych stanowiskach.

   

 9. Higiena personelu;

  • prowadzenie systematycznego nadzoru w zakresie postępowania pracowników w aspekcie zapewnienia odpowiedniego poziomu higieny osobistej i stanu zdrowia;

  • zapewnienie odpowiedniej do potrzeb ilości czystej odzieży roboczej, a także warunków do systematycznego utrzymywania czystości (umywalki, natryski, odpowiednie pomieszczenia socjalne, przede wszystkim szatnie);

  • egzekwowanie zakazu palenia tytoniu i spożywania posiłków na stanowiskach pracy.

   

 10. Magazynowanie żywności Magazyny do przechowywania żywności powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby:

  • umożliwić utrzymanie czystości i porządku;

  • zapobiegać przedostawaniu się szkodników do ich wnętrza;

  • chronić żywność przed zanieczyszczeniem;

  • zapewnić warunki temperatury i wilgotności gwarantujące zachowanie możliwie najwyższej jakości zdrowotnej i odżywczej żywności.

  • zapewnić odpowiednią segregację poszczególnych rodzajów żywności ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału surowców od produktów gotowych, a także produktów pochodzących ze zwrotów;

  • zapewnić oddzielne składowanie opakowań i substancji nie będących żywnością;
  • zapewnić odpowiednią rotację produktów w m- zasada FIFO -
   pierwsze weszło - pierwsze wyszło.


 11. Transport wewnętrzny

  • zapewnienie właściwej ochrony przewożonych produktów przed ewentualnymi wtórnymi zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi, fizycznymi i chemicznymi, wynikającymi z reinfekcji, a także możliwością namnażania się
   drobnoustrojów;

  • zapewnienie, że środki transportu, jak również pojemniki i opakowania, nie
   grożą zanieczyszczeniem żywności.


Główne zasady funkcjonowania transportu wewnętrznego można określić następująco:

 • zapewnienie, aby ciągi transportowe wyrobów gotowych, zużytych opakowań, odpadów itp. były rozdzielone i nie krzyżowały się;

 • zachowanie czystości środków transportu oraz pojemników i opakowań (systematyczne mycie i dezynfekcja);

 • zapewnienie możliwie krótkiego czasu transportu;

 • zabezpieczenie przed ubytkami i zanieczyszczeniem żywności;

 • zachowanie, tam gdzie to niezbędne, odpowiedniej temperatury podczas transportu;

 • zapewnienie, jeśli to niezbędne, unifikacji środków transportu oraz pojemników transportowych.


 

Prowadzenie dokumentacji i zapisów w odniesieniu do Dobrej Praktyki Higienicznej.
Sprawny system dokumentacji i zapisów dotyczących wszystkich ww. opisanych elementów, obejmujących zasady Dobrej Praktyki Higienicznej pozwala na udowodnienie, że wszystkie najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności działania są odpowiednio realizowane.
Obok dokumentacji prowadzonej przez pracowników, w każdym obiekcie powinna ponadto znajdować się książka kontroli sanitarnej z aktualnymi zapisami działań organów urzędowej kontroli żywności oraz teczka dokumentacji sanitarnej zawierająca m.in.:
 

a) wyniki badania wody,
b) protokoły kontroli sanitarnej, decyzje i inne dokumenty wydawane przez
organy urzędowej kontroli żywności,
c) uzgodnioną z właściwym organem nadzoru sanitarnego listę pracowników, wymagających wstępnych i okresowych badań lekarskich,
d) zaświadczenia pracowników o ukończonych szkoleniach.

 

 


Należy podkreślić, że aspekty związane z Programami Warunków Wstępnych, mimo swojego dużego znaczenia, nie powinny być identyfikowane jako krytyczne punkty kontroli. Powinny być one natomiast dokładnie realizowane, zgodnie z zapisami w obowiązujących w firmie procedurach lub instrukcjach.

 


Gdzie szukać pomocy?
Szkolenia z obszaru bezpieczeństwa żywności, w tym szczególnie systemu HACCP, dla wszystkich zainteresowanych, w tym szczególnie przedstawicieli przemysłu spożywczego, żywienia zbiorowego, a także obrotu żywnością prowadzane jest przez firmę
bhpex.

 

Więcej szczegółów pod adresem:

https://haccp.bhpex.pl
 

strona główna | o firmie | szkolenia | nadzór | System HACCP | kontakt

HACCP | BHP | Ochrona ppoż. | Pomiary bhp | Systemy ISO| Usługi remontowe | Serwis gaśnic i hydrantów | Sklep bhp i ppoż. | WSB |